FirePro logga

Brandskyddsteknologi
i världsklass.

Släckteknik som möter framtidens krav.
Miljövänliga FirePro släcker snabbt & effektivt.

FirePro är en marknadsledande brandbekämpningsprodukt som är utvecklad för att släcka bränder med minimal påverkan på egendom och miljö. Många års forskning och utveckling ligger bakom tekniken i FirePro som bygger på att släcka branden genom att hämma den kemiska kedjereaktionen på molekylnivå. Det görs genom att använda naturligt förekommande kaliumsalter utan att några pyrotekniska material är inblandade.

FirePro tekniken skyddar liv och tillgångar samtidigt som man tar hand om miljön och mänsklighetens framtid. Produkten används idag av marknadsledande företag över hela världen. Det finns en anledning till detta. Om/När en skarp brandsituation uppstår kan FirePro vara det som gör att det går att undvika och minimera mänsklig, materiell och ekonomisk skada.

"Att använda gårdagens teknik och tro att man kan uppnå samma resultat
som med spetsteknik är som att köra bil med ovala hjul och tro att resan
kommer att gå lika bra som med runda hjul." - Richard Qvarfell

FirePro erbjuder unikt skydd mot Litium-Jon batteribränder.

FirePro har framgångsrikt genomfört mer än 70 Litium-Jon brandsläckningstester under de senaste 5 åren med ackrediterade laboratorier och framstående Litium-Jon batteritillverkare. Vårt aktiva medel har visat att det är effektivt för att neutralisera och kontrollera en brand och förhindrar spridning av termisk flykt.

Litium-Jon batteriteknik, trots att den ständigt förbättras, utgör fortfarande en betydande brandrisk. FirePro ligger i framkant av forskning som syftar till att förstå Litium-Jon-batteriers olika brandbeteenden. Kontakta oss för mer information.

Batteribrandskydd
FirePro cylindriska modeller är kompakta och ger en praktisk lösning för applikationer med utrymmesbegränsningar som batterilagringssystem i bostäder och elfordon. Dessa generatormodeller är placerade i batterifacket och aktiveras automatiskt antingen genom elektriska eller mekaniska medel.

Skydd mot brand i energilagringssystem
Större volymer såsom batterienergilagringssystem, vanligtvis placerade i behållare, skyddas med våra förkonstruerade lådmodeller. Vid aktivering av de kondenserade aerosolgeneratorerna översvämmer medlet helt höljet, vilket snabbt kontrollerar och dämpar batteribränder.

FirePro lever upp till och överträffar högt ställda IMO-krav för brandskydd av sjöfart och maritim verksamhet.

Inom sjöfart och maritim verksamhet är brandrisken en kritisk fråga. Bränder kan sprida sig snabbt och orsaka stor skada på utrustning, faciliteter, människa och miljö. När de inträffar på platser där hjälp är begränsad kan de leda till allvarliga skador eller i värsta fall förlust av liv. Brandskydd till sjöss är särskilt krävande, med höga krav och standards för att säkerställa att sjöfartsverksamhet skyddas från brand. Bränder på fartyg och offshore-plattformar börjar vanligtvis i motorrum, maskineri, elektriska utrymmen, kontrollrum samt lagringsutrymmen. Bränder som vanligtvis börjar utom synhåll är ofta svåra att komma åt, vilket gör akut brandsläckning till en utmanande uppgift. Men det finns en lösning! 

FirePro har visat sig vara det bästa brandsläckningssystemet för att skydda maritima tillgångar. Det skyddar en mängd olika fartyg, från marina fartyg, kryssningsfartyg, ro-ro-fartyg, lastfartyg och små båtar till några av världens mest lyxiga yachter. Maritima och sjöfartsaktörer väljer FirePro som ett effektivt medel för brandsläckning som uppfyller och överträffar högt ställda IMO-standarder. FirePro-systemen är lätta att installera på nya eller äldre anläggningar/fartyg på kort tid och kräver minimalt underhåll.

FirePro skyddar samhälls- och affärskritisk egendom vid brand.

Fire pro

Teknologi

FirePro designar och tillverkar modulära, effektiva brandsläckningssystem med en innovativ släckmedel i kärnan i vår teknik.

FPC-förening  (FirePro compound)

FirePro-system använder den senaste generationen av vår patenterade FPC-fasta förening som är höjdpunkten i många års forskning och utveckling. 

Vid aktivering omvandlas den fasta FPC-föreningen till en snabbt expanderande extremt effektiv och effektiv brandsläckande kondenserad aerosol.
Aerosolen sprids och fördelas jämnt i höljet under skydd med användning av det momentum som genererats under omvandlingsprocessen. 

Till skillnad från gasformiga medel uppnås den totala översvämningseffekten utan att öka trycket i det skyddade området / volymen.

Brandsläckning åstadkoms genom avbrott av de kemiska kedjereaktionerna som uppstår i lågan och 

inte genom utarmning av syre och / eller kylning, vilket föreslås av den traditionella brandtriangeln.

FirePro-fördelen

FirePro-tekniken släcker eld genom att hämma de kemiska kedjereaktionerna i lågan på en molekylär nivå, utan att utarma syre!

Konventionella brandsläckningsmedel släcker eld med en eller en kombination av följande tre metoder:

Kylning: Genom att ta upp värme från elden och sänka temperaturen.  

Svält: Genom att minska eller stänga av bränsletillförseln. 

Kvävning: genom att ta bort syre eller reducera det under en viss nivå. 

 

 

 

 

Transformationsprocess

I en typisk brand sker intensiv interreaktion mellan atomer och fragment av instabila fria radikaler i närvaro av syre. Detta fortsätter tills det brinnande bränslet har tappats. FirePro släcker eld främst genom att på molekylnivå hämma de kemiska kedjereaktionerna som förekommer i förbränningen.

Vid aktivering av FirePro enheten, FPC förening inom transformeras till en snabbt expanderande brandsläckning kondenserad aerosol bestående huvudsakligen av Kaliumsalt baserade K 2 CO 3 , H 2 O (ånga), N 2 och CO 2 .

Gasstypen, 3-D, egenskaperna hos den kondenserade aerosolen underlättar dess jämna och snabba fördelning i den skyddade volymen samt dess flöde till de naturliga konvektionsströmmarna för förbränning.

De fasta partiklarna av kaliumsalter, som är av få mikron i storlek, suspenderas i en inert gas som uppvisar ett extremt högt förhållande mellan yt och reaktion – ett faktum som ökar effektiviteten – vilket resulterar i mindre mängder brandsläckningsmedel som krävs.

När de kondense aerosol når och reagerar med lågan, Kalium radikaler (K *) bildas huvudsakligen från dissociation av K 2 CO 3 . K * s binder till andra flamfria radikaler (hydroxyler – OH-) och bildar stabila produkter såsom KOH. Denna åtgärd släcker eld utan att tömma det omgivande syreinnehållet. KOH reagerar vidare i närvaro av CO 2 och bildar K 2 CO 3 .

De fasta partiklarna av kaliumkarbonat (K 2 CO 3 ) har en diameter av mindre än fem mikron och förblir i suspension i det skyddade rummet / inneslutning i minst 30 minuter, vilket förhindrar ytterligare återtändning av elden.

 

Den fasta FPC-föreningen, utvecklad efter många års forskning och utveckling , använder miljövänliga, naturligt förekommande kaliumsalter utan

några pyrotekniska material inblandade. 

Vårt engagemang för hållbarhet bekräftas av antalet och kvaliteten på uppnådda EU-certifikat , internationella certifikat och godkännanden.

Fire pro

Miljö

Hållbar framtid…..idag!

Vi ser till att våra tillverkningsprocesser och produkter har ett minimalt fotavtryck på miljön. 

FirePro-tekniken skyddar liv och tillgångar samtidigt som man tar hand om miljön och mänsklighetens hållbara framtid.

Grön kemi

Den fasta FPC-föreningen i FirePro släckgeneratorer, utvecklad efter många års forskning och utveckling, använder miljövänliga, 

naturligt förekommande kaliumsalter utan pyrotekniska material inblandade. 

Vårt engagemang för grön teknik och hållbarhet bekräftas av antalet och kvaliteten på uppnådda EU-certifikat, internationella certifikat och godkännanden.

Ämnen som inte bryter ned ozon

Montrealprotokollet om ämnen som tappar ut ozonskiktet är ett internationellt fördrag som är utformat för att skydda ozonskiktet genom att avveckla produktionen av ämnen som är ansvariga för ozonnedbrytningen. Det enades om den 16 september 1987 och trädde i kraft den 1 januari 1989. Resultatet är att hålet i ozonskiktet över Antarktis långsamt avtar.

I våra ansträngningar för att bidra till mänsklighetens hållbarhetsutvecklingsmål har vi fokuserat på Green Technologies. Våra FirePro-produkter är tillverkade av miljövänliga material som i slutet av deras användbara livslängd kan återvinnas eller återanvändas utan avfall. 

De fysiska och kemiska egenskaperna hos våra FirePro-produkter säkerställer att de inte utgör något hot mot miljön när de aktiveras. 
De är ozonvänliga och innehåller inga CFC: er, bär den ”greenlable etiketten” och är EPA-SNAP-listade.

Global uppvärmning

Fluorerade gaser (’F-gaser’) är en familj av konstgjorda gaser som används i en rad industriella tillämpningar. 

Eftersom de inte skadar det atmosfäriska ozonskiktet används de ofta som ersättare för ozonnedbrytande ämnen. 

Emellertid är F-gaser kraftfulla växthusgaser, med en global uppvärmningseffekt upp till 23 000 gånger större än koldioxid (CO 2 ), och deras utsläpp stiger snabbt.

FirePro kondenserad aerosol brandsläckningsenheter innehåller inga skadliga kemiska ämnen, 

t.ex. , 236ea, 236fa, 245ca, 365mfc) och Perfluorocarbons PFC, som är förbjudna eller som håller på att förbjudas 

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 på grund av deras negativa inverkan på miljö.

Grön miljö

FirePro har utvärderats av GEN (Global Eco-Labeling Network) och kan bära Green Label Certificate. Global Ecolabelling Network (GEN) är en ideell sammanslutning av miljömärkningsorganisationer av typ 1 enligt definitionen enligt ISO 14024-standarden. Deras standarder adresserar flera miljökriterier över hela produktcykeln för en produkt eller tjänst och, viktigast av allt, är de transparenta i sin utvecklingsprocess och använder oberoende tredjepartsverifiering. Syftet är att förbättra, främja och utveckla miljömärkning av produkter och trovärdigheten för miljömärkningsprogram över hela världen.

Hälsa och miljö

FirePro är miljövänligt och klassificeras som en grön produkt:

Påverkar inte ozonnedbrytning

Påverkar inte global uppvärmning

Obetydlig atmosfärisk livstid

EPA SNAP listas som Halon-alternativ

Laboratorietester visar konsekvent att FirePro släckmedel inte har några skadliga effekter på 

vatten, luft, klimatförhållanden, djur, växter eller mikroorganismer. 

FirePro har bevisat att det är möjligt att skydda liv och tillgångar samtidigt som man tar hand om miljön och en hållbar framtid för mänskligheten.

FAQ

Vanliga frågor & svar

Vad är firepro?

FirePro är vårt varumärke - ett varumärke som är synonymt med miljövänlig brandskyddsteknologi. Vi konstruerar och tillverkar branddämpande system som innehåller vår patenterade brandsläckande kondenserad aerosolbildande fast förening (FPC). Vår förening är icke-pyroteknisk och är baserad på miljövänliga naturligt förekommande kaliumsalter.


Vad är en aerosol och varför utvecklades den som brandsläckningsmedel?

En aerosol är ett 2-fas medium bestående av luft / inerta gaser, vanligtvis benämnda bärgas / -gas och fasta partiklar som mäter från några mikrometer ( 10-6 m) till några nanometer ( 10-9 m), vanligtvis känt det aktiva medlet. Kondenserad aerosol-brandbekämpningsteknologi fick ett ökande erkännande som den acceptabla ersättaren för HFC: er som förbjöds efter Montrealprotokollet på grund av deras negativa påverkan på ozonskiktet och miljön i allmänhet.


Vad är en kondenserad aerosolenhet?

Varje FirePro-enhet innehåller en fast mängd av vår FPC-fast kemiska förening som vid aktivering omvandlas till ett snabbt expanderande kondenserat aerosol-brandsläckningsmedel. FPC manövreras via en elektrisk D / C-puls med låg strömstyrka på 0,6 - 0,8A och 1,5 - 36V.


Är en FirePro-enhet trycksatt?

Inte alls. Det inre trycket i en FirePro-enhet är lika med lufttrycket vid havsnivån. Våra enheter kräver ingen hydrostatisk trycktest eller andra dyra periodiska underhållsprocedurer. Vid aktivering utvecklas det inre trycket inuti enhetens hölje, eftersom den fasta kemiska föreningen förvandlas till en snabbt expanderande kondenserad aerosol och kommer ut genom urladdningsportarna.


FirePro sortiment

Vi erbjuder ett omfattande utbud av brandsläckningsenheter, elektroniska styrenheter och detekteringskomponenter för att utveckla enkla men lysande fristående integrerade system för att skydda små och stora volymer. De cylindriska enheterna (20 - 500 gram) är tillverkade med hög kvalitet 304 rostfritt stål medan lådorna (1200 - 5700 gram) är tillverkade i både rostfritt och kolstål (rödbelagd) finish.


Klicka här för att se hela utbudet av FirePro-produkter
Vad är en Bulb Thermal Actuator (BTA) och hur kan den användas?

FirePro BTA: s mekaniska styrenhet tillåter detektering och automatisk brandsläckning med användning av en glödlampasensor som är klassad vid specificerade temperaturer. BTA är kopplad till den kondenserade aerosolenheten och den anses vara en fristående lösning (dvs. en BTA per FirePro-enhet). BTA kan användas i ett brett spektrum av applikationer som teleskydd, generatorrum, elektriska skåp och alla andra små skåp (vanligtvis mindre än 50 m 3 ).


Vilka är de potentiella applikationerna för FirePro?

FirePro-system är idealiska för både konventionella och icke-konventionella applikationer som en gång ansågs vara tekniskt eller ekonomiskt utmanande för annan teknik.

Vägledande applikationer inkluderar: Elektriska paneler / skåp, kontrollrum, elektriska stationer, batterirum, dieselgeneratorer, kraftvärmeenheter, maskinutrymmen / anläggningsrum, arkivrum, lager, CNC-maskiner, oljelagerplatser, transformatorer, historiska byggnader, lösningsrum, Färgstugor, servicehöjare, telekomområden, fordonsmotorfack inklusive marin- och järnvägsapplikationer


Vad är den certifierade livslängden för en FirePro-enhet?

FirePros patenterade fasta kondenserade aerosolbildande förening testades av KIWA (EU) och UL (USA) med förfaranden definierade av internationella tekniska kommittéer och har utvärderats och certifierats för att ha en livslängd på 15 år.


Har FirePro-enheter en produktgaranti?

FirePro tillhandahåller en produktgaranti för att inkludera produktfria perioder på 3 år och produktfunktionalitet på 5 år, vars definition beskrivs nedan:

Produktfunktionalitet: En FirePro-enhet består av flera komponenter, varför varje komponent kan misslyckas vid en viss instans. Av denna anledning kan komponenter som är felaktiga och eller uppför sig onormalt ersättas inom en period av fem år.

Defektfri period: FirePro-enheter tillverkas under stränga kvalitetsförhållanden / inspektioner baserade på ISO9001 och ISO14001-hanteringssystem, därför kan artiklar som befunnits vara defekta ersättas inom en period av tre år.


Klicka här för att se garantibeviset
För vilka klasser av brandrisker erbjuder FirePro skydd?

FirePro-enheter är certifierade för användning i brandfaror i klass A, B, C & F enligt EN2 (EU) och A, B & C brandrisk enligt NFPA 10 (USA).


Vilka tillämpliga standarder är relevanta för den kondenserade aerosolteknologin?
Vad är listans certifikat, typgodkännanden och testrapporter som erhållits av FirePro?
Vad är vikten av att välja en ”Listad produkt”?

Ackrediterade brandsäkerhetsorgan som UL (Underwriters Laboratories), KIWA (Nederländerna), BSI och LPCB (Storbritannien) utför tester på alla varumärken / produkter enligt de internationella testprotokollen som nämns i UL2775, CEN 15276, ISO 15779, IMO MSC1 / Circ. 1270 och bedöma om produkten är i full överensstämmelse och därmed "Listad" i den ackrediterade institutdatabasen. Listade märken kan ses online.


Klicka här för att granska FirePro-produktlistor
Innehåller FirePro några ozonnedbrytande ämnen?

FirePro anses vara ozonvänligt eftersom det inte innehåller några CFC: er och är SNAP-listad (betydande ny alternativ politik) enligt EPA * (US Environmental Protection Agency). FirePros FPC-fasta kondenserade aerosolbildande förening innehåller inga ämnen som bidrar till global uppvärmning eller har en negativ inverkan på miljön.


Vilka är huvudkomponenterna i ett FirePro-system?

Huvudkomponenterna i ett FirePro-system är: Brandsläckningspanel, branddetektorer (t.ex. rök, värme, brand, LHD “Linjär värmedetektorkabel”), varningsanordningar, isoleringsomkopplare, sekventiella aktivatorer och brandsläckningsmedlet.


Hur är ett FirePro-system utformat?

FirePro-system är konstruerade som totala översvämningslösningar och kan användas för att skydda alla kapslingar (oavsett volym) i överensstämmelse med den lokala brandlagstiftningen, standarder och normer. Metoder för konstruktionsberäkning beskrivs i tekniska riktlinjer som NFPA 2010, ISO 15779: 2011, CEN / TR 15276 och IMO Circular MSC.1 / Circ.1270.

Mängden FirePro-medel är proportionell mot volymen på det skyddade utrymmet. En enkel volymetrisk beräkning bestämmer mängden agent och därför antalet FirePro-enheter som krävs. Eftersom det är enkelt att utforma kan ändringar i rumslayout lätt anpassas.

I allmänhet tar en FirePro-systemkonstruktion hänsyn till följande parametrar:

 • Klassen för brandfaren.
 • De potentiella eldkällorna inom zonen.
 • Kapslingsvolymen.
 • Zonens interna layout och innehåll.
 • Möjliga öppningar i kapslingen.

Varför rekommenderar FirePro ett dubbel detekteringssystem för upptäckt?

Felaktiga larm och urladdningar är ett huvudproblem när man använder ett brandsläckningssystem. Det är därför FirePro alltid använder ett dubbel knock-system (dvs. två insignaler från olika tekniker, främst rök- och värmedetektering, för att signalera en brand). Denna praxis minimerar sannolikheten för en felaktig upptäckt och följaktligen oavsiktlig urladdning.

Dubbla knackningssystem möjliggör användning av 1: a och 2: a steglarm, vilket möjliggör tillräcklig tid för att utvärdera situationen när det 1: a steget ljudet fungerar och tillräckligt med tid för evakuering vid det andra steglarmet


Behöver de anställda vara medvetna om installationen av brandbekämpningssystemet?

Alla anställda ska utbildas och vara medvetna om vilken typ av system som finns installerade på arbetsplatsen, de inblandade farorna, korrekt aktiveringsprocedur i nödsituationer och korrekt svar på hörbara och visuella larm före utsläpp. Utbildning måste ges till icke-engelsktalande anställda på språk som förstås av de anställda och andra individer som kan utsättas för faran.

Anställda som är avsedda att inspektera, underhålla, driva eller reparera fasta brandsläckningssystem måste vara utbildade tillräckligt. Deras utbildning måste ses över årligen för att hållas uppdaterad. Materialsäkerhetsdatabladet för släckmedlet (aerosol) bör finnas tillgängligt på arbetsplatsen.

Det är viktigt att de anställda känner till de potentiella riskerna med de brandsläckningsmedel som de kan utsättas för och hur de kan skydda sig. Dessutom bör anställda som troligtvis kommer in i sådana områden få en grundläggande instruktionsnivå angående systemets driftsprinciper för att inkludera larm och relaterade faror, samt evakueringsförfaranden (för full instruktion bör hänvisas till relevanta standarder).


Finns det några begränsningar av FirePro-kondenserad aerosolteknologi?

FirePro verkar enligt principen om "total översvämning". Att strikt följa och uppfylla tillhörande riktlinjer och krav är väsentligt. Det är till exempel viktigt att a) beräkna den skyddade kapslingens volym b) bibehålla säkerhetsavstånd c) följa procedurer efter urladdning. Riktlinjer för kondenserad aerosol och alla andra översvämningsmedel finns i kapitel 4 i NFPA 2010.


Hur jämför FirePro-tekniken med andra märken?

FirePro-tekniken är grundläggande differentierad av den kemiska karaktären hos den patenterade kondenserade aerosolbildande fasta föreningen (FPC). Detta, matchat med den höga kvaliteten på komponenter och avancerad systemdesign, har fått FirePro många listor, typgodkännanden och godkänt testrapporter.

FirePro är förmodligen den enda kondenserade aerosoltillverkaren som:

 • Underhåller ISO9001 och ISO 14001 hanteringssystem och visar därmed kvalitet och engagemang för att förbättra.
 • Representerar aerosoltekniken i internationella tekniska kommittéer under de senaste 20 åren i utformningen av standarder.
 • Underhåller den största och mest mångsidiga listan över klientreferenser, allt från skydd för elektrisk panel till kärnkraftverk.
 • Ger en tredje partsansvarsförsäkring.
 • Certifieras enligt EU-direktiv om CE-märkning av ett ackrediterat organ.
 • Tillhandahålla TUV-certifikat för generatorerna, vilket visar deras säkerhetsintegritetsnivå och deras driftssäkerhet.

FirePro kondenserad aerosolbildande fast förening:

 • Nedbryts inte för att bilda sura biprodukter (som vätefluorid, vätebromid, väteklorid eller liknande).
 • Klassificeras enligt farligt gods som 9 (Diverse fasta ämnen).
 • Innehåller inte pyrotekniskt material (t.ex. nitroguanidin eller nitrocellulosa eller Cyano-guanidin (dicyandiamid) varken i den fasta aerosolbildande föreningen och / eller i kylmaterialet) därför finns det ingen risk för explosion.
 • Innehåller inga klorider eller per klorater som är frätande kemikalier, skadar elektronik och andra känsliga material.
 • Innehåller ingen form av Cyanider, Ammoniak eller kväveoxider.

Vilka referenser har FirePro-tekniken?

Under de senaste två decennierna har FirePro skyddat liv och tillgångar mot eld i många industrier och applikationer över hela världen. Dessa inkluderar kraftverk och nätverk, telekomanläggningar, lager, kemiska, farmaceutiska, tillverknings- och bearbetningsanläggningar, gruvor, tunnlar, flygplatser, tåg, fartyg, oljeriggar, vindkraftverk och annat. Några av de organisationer som litar på FirePro är Indiens kärnkraftsföretag, flera nationella kraftnätföretag, Petrobras Brasilien, Carrefour, Samsung, Vodafone, Bloomberg, Coca Cola, Eurostar, MTR Hong Kong, Emiratens flygplatser, centralbanker, De Beers gruvor , Hyundai Heavy Industries och många fler.


Vilka är de viktigaste fördelarna med FirePro-tekniken?

FirePro erbjuder många fördelar för alla intressenter (formgivare, installatörer och klienter) som definierar det som ett önskvärt system som tjänar bred acceptans från både kunder och ingenjörsföreningar.

För designern:

 • Enkelt att utforma eftersom det inte påverkas av omgivningsförhållanden eller andra designfaktorer som kan ge komplicitet under designstadiet.
 • Modulär eftersom den enkelt kan utökas, flyttas eller ändras.
 • Fail Safe eftersom det kan aktiveras med tre olika lägen (termisk, elektrisk, självaktivering vid 300 ° C).
 • Möjligt att anta till applikationer som var tekniskt eller ekonomiskt utmanande att använda med traditionell teknik.

För installatören:

 • Det finns inget behov av att utföra testintegritetstest av kapslingen.
 • Installationen är enkel och snabb.
 • Ingen rörledning krävs.

För klienten:

 • Inget lagringsutrymme för cylinderbanker krävs.
 • Inget trycktest krävs för komponenter under systemets livscykel.
 • Upp till 15 års livstid.
 • Säkert för människor och miljö.

Hållbar och miljövänlig:

 • Lämplig för användning i miljöer med omgivningstemperaturintervall -54ºC till + 100ºC.
 • ODP = Noll
 • GWP = Noll
 • ALT = försumbar

Jag letar efter en distributör! Var kan jag köpa?

Mer information om våra produkter och lösningar kan erhållas genom att kontakta oss på X Fire AB eller våra lokala partners, vars information kan hittas under ”återförsäljare”


Fire pro

Kundlösningar

Brand är en av de främsta orsakerna till allvarliga skador för företag och privatpersoner. 

Under åren har våra kunder kunnat förhindra allvarliga skador genom att använda vårt FirePro certifierade aerosolsläckningsmedel.

Under de senaste åren har våra släckningssystem gjort kunder brandsäkra mot skador som,

Till att förhindra 

 • Egendomsskador
 • Produktionstopp
 • Logistikförluster
 • Skador på utrustning
 • Maskinskador
 • Dataförluster
 • Miljöföroreningar
 • Mm

FirePro släcksystem i rostfritt stål är robusta, pålitliga och mycket effektiva. 

En ytterligare fördel är att en FirePro-släckningsinstallation är en mycket bättre investering än traditionella släckningssystem.

Våra brandsläckningssystem med FirePro kräver mycket lågt underhåll och har en livslängd på minst 15 år.

Fire pro

Certifikat/godkännanden

Case studies

#XFIRE

FÖLJ OSS